Algemene voorwaarden

Deze overeenkomst heeft betrekking op u, de gebruiker van deze website, en op sri-lanka-visa.org, de eigenaar van deze website. Uw instemming om deze voorwaarden en condities na te leven en eraan gebonden te zijn wordt geacht plaats te vinden vanaf het eerste moment dat u deze website gebruikt. Indien u niet akkoord gaat met het feit dat u aan deze voorwaarden en condities gebonden bent, verzoeken wij u er onmiddellijk mee te stoppen deze website te gebruiken.
Sri-lanka-visa.org is een handelsnaam van Fusion Enterprises. Het geregistreerde kantoor van Fusion Enterprises bevindt zich in P.O. Box 590, Horsford Business centre, Long Point Road, Charlestown, Nevis.

 

1. Definities en interpretaties

In deze overeenkomst hebben de volgende termen de volgende betekenis:

"Inhoud"
betekent elke tekst, grafiek, beeld, audio, video, software, gegevensopstelling en elke andere vorm van inforamtie die opgeslagen kan worden op een computer en die op deze website verschijnt of er deel van uitmaakt.

"sri-lanka-visa.org"
betekent Fusion Enterprises, P.O. Box 590, Horsford Business centre, Long Point Road, Charlestown, Nevis.

"Dienst"
betekent het geheel van elke online faciliteit, instrument, dienst of informatie die sri-lanka-visa.org beschikbaar maakt via de website zowel nu als in de toekomst.

"Systeem"
betekent elke online communicatie-infrastructuur die sri-lanka-visa.org ter beschikbaar stelt via de website, nu en in de toekomst. Dit omvat, maar is niet gelimiteerd aan, web-gebasseerde email, berichtenborden, live chat faciliteiten en emaillinks.

"Gebruiker / Gebruikers"
betekent elke derde partij die de website gebruikt en niet tewerkgesteld is bij sri-lanka-visa.org en handelt in lijn met zijn werk

"Website"
betekent de website die u momenteel aan het gebruiken bent (sri-lanka-visum.org) en elk subdomein van deze site (vb. subdomain.sri-lanka-visa.org) tenzij deze uitdrukkelijk eigen voorwaarden en condities stelt.

 

2. Intellectueel eigendomsrecht

2.1 Alle inhoud die de website bevat, tenzij geüpload door gebruikers, inclusief maar niet gelimiteerd aan: tekst, grafieken, logo's, iconen, beelden, geluidsopnames, video-opnames, gegevensopstellingen, pagina lay-out, onderliggende code en software is eigendom van sri-lanka-visa.org of andere relevante derde partijen.
Door het verdere gebruik van de website erkent u dat dit materiaal beschermd is door deandere relevante wetten.

2.2 Onderworpen aan sub-clausule 2.3. mag u het materiaal van deze website niet reproduceren, kopieren, verspreiden, opslagen of in welke vorm dan ook hergebruiken, tenzij uitdrukkelijk vermeld op de website of tenzij sri-lanka-visa.org hiervoor expliciete schriftelijke toestemming gegeven heeft.

2.3 Materiaal van de website mag hergebruikt worden zonder schriftelijke toestemming in het geval dat één van de uitzonderingen vermeld in Hoofdstuk III van de Copyright Designs and Patents Act 1988 van toepassing is.
3. Links naar andere websites

Deze website kan links naar andere sites bevatten. Deze sites zijn niet onder toezicht van sri-lanka-visa.org of van onze filialen, tenzij uitdrukkelijk vermeld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en kunnen voor geen enkele vorm van verlies of beschadiging die door het gebruik van deze sites ontstaat aansprakelijk gesteld worden. Het vermelden van een link naar een andere site op deze website impliceert geen instemming met de sites zelf of met diegenen die ze beheren.

 

4. Privacy

Het gebruik van de website wordt ook beheerd door ons Privacybeleid dat opgenomen is in deze voorwaarden en condities. Voor meer inforamtie over het Privacybeleid, kijk hier.

 

5. Aansprakelijkheid

5.1 Sri-Lanka-visa.org biedt geen enkele garantie dat de website aan uw vereisten zal voldoen, dat het van bevredigende kwaliteit zal zijn, dat het geschikt zal zijn voor een bepaald doel, dat het niet in strijd zal zijn met de rechten van derde partijen, dat het compatibel zal zijn met alle systemen, dat het veilig zal zijn en dat alle informaie die verschaft wordt accuraat zal zijn. Wij staan niet garant voor eenderd welk resultaat dat voortvloeit uit het gebruik van onze dienst.
5.2 Geen enkel deel van deze website is bedoeld om advies te vormen en op de inhoud van deze website zou niet vertrouwd moeten worden wanneer u beslissingen neemt of eenderd welk soort acties onderneemt.

 

6. Beschikbaarheid van de website

De dienst wordt voorzien 'als is' en op een 'als beschikbaar' basis. Wij geven geen garantie dat de dienst vrij zal zijn van defecten en/of fouten. Voor zover maximaal toegestaan door de wet bieden wij geen garanties (expliciet of impliciet) met betrekking tot de geschiktheid voor een bepaald doel, acuuraatheid van informatie, compatibiliteit en
bevredigende kwaliteit. Sri-lanka-visa.org kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welke storing of onbeschikbaarheid van de website die veroorzaakt wordt door externe factoren zoals, maar niet gelimiteerd aan; defect ISP apparatuur, defect host apparatuur, defect communicatienetwerk, defecte power, natuurverschijnselen, oorlogsactiviteiten of legale restricties and censuur.

 

7. Aansprakelijkheidsbeperkingen

7.1 Voor zover maximaal toegestaan door de wet, kan sri-lanka-visa.org niet aansprakelijk gesteld worden voor eenderd welke rechtstreeks of onrechtstreeks verlies of schade, voorzien of onvoorzien, inclusief elke onrechtstreekse, speciale of exemplarische schade dat voortvloeit uit het gebruik van de website of informatie dat deze bevat.

7.2 Niets uit deze voorwaarden en condities sluit uit of beperkt de aansprakelijkheid van sri-lanka-visa.org voor dood of persoonlijke verwonding dat het gevolg is van eenderd welke nalatigheid of fraude door sri-lanka-visa.org.

7.3 Elke inspanning werd gedaan om te verzekeren dat deze voorwaarden en condities strikt in overeenstemming zijn met de relevante bepalingen van de Unfair Contract Terms Act 1977. Nochtans, in het geval dat één van deze voorwaarden onwettelijk, ongeldig of anderzijds onuitvoerbaar bevonden wordt, dan zal deze verwijderd worden uit deze voorwaarden en condities en zal het de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige voorwaarden en condities niet beïnvloeden. Deze voorwaarde zal alleen van toepassing zijn binnen rechtsgebieden waar de voorwaarde illegaal is.

 

8. Aansprakelijkheidsbeperking

In het geval dat een partij bij deze voorwaarden en condities niet aan een recht of remedie hierin vervat uit te oefenen, moet dit niet worden opgevat als een afstand van dat recht of rechtsmiddel.

 

9. Vorige algemene voorwaarden

In het geval dat er een conflict bestaat tussen de huidige algemene voorwaarden en een vorige versie hiervan, zullen de voorschriften van de huidige algemene voorwaarden doorslaggevend zijn, tenzij anders vermeld.

 

10. Kennisgeving

Alle berichten / kennisgevingen zullen ofwel naar ons kantoor gestuurd worden per post ( zie bovenstaand adres) ofwel naar ons gezonden worden per email naar info@sri-lanka-visa.org.
Zulk bericht wordt verondersteld ontvangen te worden 3 dagen na het versturen ervan indien het verzonden werd via eerste klasse post, op de dag van zendig indien de email verstuurd werd op een werkdag, en op de volgende werkdag indien de email verstuurd werd in het weekend of op een feestdag.

 

11. Wetgeving en rechtspraak

Deze voorwaarden en condities en de relatie tussen u en sri-lanka-visa.org wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenkomst met de wet van Nevis. Sri-lanka-visa.org en u gaan akkoord onderworpen te zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Nevis.

 

12. Tijdspanne

Wij streven ernaar om aanvragen die succesvol ingediend werden binnen de 36 uur te verwerken. Nochtans zijn wij niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor vertragingen die optreden tijdens het verwerkingsproces.
Wij raden u aan om geen aanvragen voor een visum in te dienen via sri-lanka-visa.org binnen de 48 uur voor uw vertrek.

 

13. Dienstkosten

Door deze voorwaarden en condties te aanvaarden en na een succesvolle betaling geeft u het team van sri-lanka-visa.org de opdracht uw aanvraag te verwerken. Het bedrag van 42,99 euro wordt aangerekend per persoon die een aanvraag doet en omvat volgende voordelen: toelating en error controle van de aanvraag, vergoeding voor afgewezen visum aanvragen, 24/7 klantendienst per email

 

14. Terugbetaling en klachten

De dienst die we aanbieden is een gepersonaliseerd digitale dienst. Door over te gaan op het indienen van een aanvraag gaat u akkoord met ons annulatiebeleid.

Terugbetalings- en klachtenprocedure
Alle terugbetalingsaanvragen en formele klachten dienen gezonden te worden naar info@sri-lanka-visa.org.

 

 

Serving customers since 2015.
© Copyright 2015-2020 - Sri Lanka Visa - All Rights Reserved